ATIC Prijs Marcel Herman 2020 verdediging eindwerk HVAC

De Prijs Marcel Herman wordt jaarlijks door ATIC toegekend aan een eindwerk van een jong afgestudeerde hoger onderwijs. Hiertoe wordt door een technische jury een selectie gemaakt uit eindwerken die door afstuderende laatstejaars worden ingediend.

 

  • In het bijzonder wordt uit het aanbod van eindwerken dat eindwerk geselecteerd dat zich naar inhoud en bijdrage aan het vakgebied weet te onderscheiden.
  • Hiermee wil ATIC jonge afgestudeerden extra waarderen voor de geleverde onderzoeken, en tegelijk haar basisdoelstelling realiseren : de technische vooruitgang promoten in de aan onze branche gerelateerde activiteitsdomeinen. De prijs draagt de naam “Prijs Marcel Herman” ter herinnering en als eerbetoon aan de stichter en eerste voorzitter van ATIC in 1938.  Deze prijs werd een eerste maal toegekend in 1968.

Deelnemingsvoorwaarden
De kandidaat (M/V) dient met succes een opleiding van het hoger onderwijs in België af te sluiten. Dit kan een opleiding van volgende types omvatten :

Universitair onderwijs van het lange type (5 jaar) 
Universitair onderwijs van het korte type (4 jaar)
De kandidatuur dient te worden ondersteund door een “peter”. Dit kan hetzij de originele promotor van het eindwerk, hetzij een lid van ATIC zijn.

Inschrijving

Kandidaten die wensen mee te dingen naar de Prijs Marcel Herman 2020, dienen schriftelijk hun kandidatuur in bij ATIC via deze website, voor 11 juli 2020.
Na ontvangst van inschrijving ontvangt de kandidaat vanwege ATIC een bevestiging dat zijn/haar kandidatuur al dan niet weerhouden is.
Nieuw sinds 2016!
Elk dossier dat wordt weerhouden door de jury van de Prijs Marcel Herman 2020, en waarvan de student zijn eindwerk komt toelichten voor de ATIC-jury tijdens de maand november, ontvangt de som van 250 euro, dit ongeacht of hij laureaat PMH2020 wordt of niet!

Dossier

Is de kandidatuur weerhouden, dan heeft de kandidaat tot uiterlijk 10 augustus 2020 de tijd om zijn/haar dossier te vervolledigen.

Dit dossier dient te omvatten :

Abstract in het Frans, Nederlands en/of Engels op maximum 1 bladzijde.
Een pdf van het eindwerk in één van de aangehaalde talen (Nl, Fr of Engels) best te versturen via www.wetransfer.com, in te dienen voor einde augustus 2020.

Presentatie

De kandidaten worden uitgenodigd voor een mondelinge presentatie in aanwezigheid van de jury op 14 november 2020.

Jury

De jury wordt heterogeen samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur van ATIC enerzijds, en externe professionelen uit de branche die door eerstgenoemde bestuursleden jaarlijks worden aangeduid anderzijds.
Om geldig te vergaderen, dient 50% van de juryleden aanwezig te zijn.  De niet-aanwezige juryleden kunnen een inbreng hebben – ten informatieve titel, zij kunnen niet deelnemen aan de stemming - door hun waardering aan de hand van onderstaande criteria door te sturen naar info@atic.be of naar onderstaande coördinaten. 

Na lezing van de eindwerken door de jury, wordt een bijeenkomst jury gepland, waarbij de kandidaten de mogelijkheid hebben gedurende max. 30 minuten hun eindwerk mondeling toe te lichten. Vervolgens zal de jury een beslissing nemen op basis van onderstaande criteria. 
Op het einde van deze bijeenkomst wordt door stemming het beste eindwerk van de Prijs Marcel Herman 2020 bekend onder de juryleden.  Vervolgens zal het rapport met motivatie van de jury worden voorgedragen aan de Raad van Bestuur van ATIC, die op haar beurt officieel zal aanduiden wie de laureaat van de ATIC Prijs Marcel Herman 2020 wordt!

De laureaat van de Prijs Marcel Herman 2020, wordt voor 30 december 2020 schriftelijk bekend gemaakt aan de deelnemers. Tegelijk zal vanaf dat ogenblik via de diverse communicatiekanalen van ATIC (Newsletter, conferenties, publicaties, web-site, en dergelijke) de laureaat officieel bekend gemaakt worden.

Prijs

Alle deelnemende kandidaten krijgen voor een jaar een gratis lidmaatschap “kandidaat-lid” van ATIC aangeboden.

De prijs voor de laureaat bedraagt een cheque ter waarde van EUR 1.000,- .

De deelnemende peter die de kandidaat begeleidt, wordt aangeboden kosteloos deel te nemen aan een ATIC studiedag naar keuze voor einde december 2021.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking wordt traditioneel georganiseerd tijdens de Algemene Vergadering van ATIC, dewelke in de loop van de maand maart plaatsvindt. Voor 2021 wordt deze wellicht gepland op 24 maart in Leuven.
Tijdens deze Vergadering met het bestuur en de leden van ATIC, die meestal tesamen met een technische studiedag wordt georganiseerd, wordt de laureaat gevraagd een presentatie te verzorgen van zijn/haar eindwerk.

SCHRIJF U NU IN VOOR DE PRIJS MARCEL HERMAN 2020! ZET DUIDELIJK IN HET VELD OPMERKINGEN WAT DE TITEL IS VAN UW EINDWERK, GEEF EEN KORTE UITLEG, DEEL ONS MEE WIE UW PROMOTOR IS.. KORTOM, GEEF ZO VEEL MOGELIJK DETAILS OVER UW EINDWERK, LIEFST OOK EEN MOTIVATIE VAN UW PROMOTOR!