Cursusvoorwaarden

Inschrijven voor de cursussen van Pixii verloopt via het online registratieformulier. Door in te schrijven aanvaardt de cursist dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen de partijen regelen en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Na registratie ontvangt de cursist een factuur ter betaling van zijn inschrijving. Ongeveer een week voor de cursus aanvangt, ontvangt hij via mail de nodige praktische informatie.

Inschrijvingen kunnen tot twee weken voor aanvang van de cursus schriftelijk geannuleerd worden, mits een administratieve kost van € 25 per cursusdag wordt betaald. Annulaties die minder dan twee weken voor het aanvangen van de cursus worden doorgegeven, kunnen niet meer worden aanvaard. Er kan wel een plaatsvervanger afgevaardigd worden. Indien u al een betaling gedaan heeft via de kmo-portefeuille, is het niet meer mogelijk om een terugbetaling te krijgen (zie ook https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidie...). U kan dan in overleg een andere opleiding of dezelfde opleiding op een latere datum volgen.

Een inschrijving is definitief van zodra een schriftelijke aanmelding bij Pixii is toegekomen. Het niet bijwonen van een activiteit kan achteraf geen aanleiding geven tot enige terugvordering of niet betaling van de factuur.

Pixii kan beslissen een vorming niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Indien een ingeschreven cursist het cursusgeld al betaald heeft, dan wordt dit integraal terugbetaald of wordt de terugbetaling geregeld via de kmo-portefeuille.

Indien Pixii zelf de studiedag annuleert, worden de deelnemers daarvan op de hoogte gebracht en worden de inschrijvingskosten volledig terugbetaald. Enkel de opleidingen die geannuleerd worden door Pixii komen in aanmerking voor een terugbetaling via de kmo-portefeuille. Pixii levert het daarvoor vereiste annuleringsbewijs. In dat geval wordt het eigen aandeel van de cursist teruggestort via de kmo-portefeuille.

De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 15 dagen na de ontvangst ervan. Het gebruik van de KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur. De datum waarop de cursist opdracht geeft om het verschuldigde bedrag vanuit de kmo-portefeuille door te storten aan Pixii wordt hiervoor in aanmerking genomen.

De gegevens van de cursist worden vertrouwelijk behandeld en enkel ter beschikking gesteld van Pixii vzw en de partners van de EXPERT day en het NZEB Symposium. Indien u bij inschrijving uw rijksregisternummer opgaf, wordt dat samen met uw naam en het aantal gevolgde uren opleiding uitsluitend doorgegeven aan het Vlaams Energieagentschap in het kader van de permanente vorming. Indien u bij inschrijving uw stamnummer bij de Orde van Architecten opgaf, wordt dat samen met uw naam en het aantal gevolgde uren opleiding doorgegeven aan de Orde van Architecten in het kader van de permanente vorming. 

Pixii levert cursussen aan in pdf-vorm, en voorziet niet in gedrukte cursusexemplaren. De deelnemer kan de pdf zelf plaatsen op een mobiel apparaat van zijn of haar keuze om de cursus beter te kunnen volgen.