Energiesoepele gebouwen

Innovatie- en ontwikkelingstraject om de realisatie van energiesoepele gebouwen te bevorderen en innovaties te stimuleren.

Waarom een nieuw innovatie- en ontwikkelingstraject?

 
De ontwikkelingen in de bouwsector staan niet stil. Het passiefhuisconcept was tien jaar geleden nog een radicale innovatie. Nu is de opname van BEN-concepten quasi voorzien in de evolutie van het beleid voor realisaties van nieuwbouw. We merken echter ook steeds meer dat de opgebouwde kennis over passiefhuistechnologieën, -concepten en -certificaten niet altijd een afdoend antwoord biedt op vraagstukken m.b.t. een optimaal energie-efficiënte renovatie van gebouwen, voor de uitwerking van energieneutrale wijken, of voor de realisatie van klimaatplannen voor CO2-neutrale steden. Daarnaast zijn er nieuwe evoluties binnen Pixii die maken dat de sine-qua-non relevantie van het passiefhuisconcept in vraag gesteld wordt. Denk bijvoorbeeld aan de recente ontwikkeling van het Pixii-certificaat voor netto-nulenergiegebouwen of de invoering van nieuwe conceptdefinities voor renovatie. Tegelijkertijd zijn er ook nieuwe technologische ontwikkelingen die kunnen leiden tot innovaties in de manier waarop we BEN-gebouwen op wijkniveau beoordelen. Zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van warmtenetten, slimme meters en smart grids, decentrale en hybride ventilatiesystemen met warmterecuperatie, warmte- en koudeopslag en batterijtechnologie.
 

Wat houdt het innovatie- en ontwikkelingstraject in?

 
Al de hogerstaande factoren maken dat de tijd rijp is voor Pixii om een nieuw traject te ontwikkelen dat voorbij het traditionele passiefhuisconcept kijkt.  We noemen dit traject voorlopig ‘Energiesoepele gebouwen’. Hiermee leggen we de nadruk op onze verwachting dat gebouwen in de toekomst hun energievraag en -aanbod zelf zullen kunnen beheren in functie van het klimaat, de noden en wensen van gebruikers en condities van vraag en aanbod in de energiedistributienetten. Enerzijds verwachten we dus dat er gebouwen gerealiseerd worden die hun energievraag zelf kunnen matchen met hun energie-aanbod. Anderzijds verwachten we dat dergelijke gebouwen zullen bijdragen tot stabiele slimme energienetten en tot de verdere uitrol van hernieuwbare energiebronnen. Met de hierover in kaart gebrachte kennis willen we de realisatie van energiesoepele gebouwen bevorderen en innovaties stimuleren.
 
 

Hoe helpen we bedrijven en instellingen?

 
Momenteel hebben Vlaamse bedrijven en instellingen geen overzicht of weinig inzicht in verschillende mogelijkheden om energiesoepele gebouwen te realiseren. We willen bedrijven daarom in de eerste plaats kennis aanbieden en aantonen hoe energiesoepele gebouwen zinvol kunnen bijdragen aan toekomstige energienetten. We definiëren kritische aspecten, werken aan definities en traceren de innovaties in de vraagzijde en de vragen in de aanbodzijde. Door deze kennis over te dragen aan bedrijven stimuleren we de versnelde toepassing van energiesoepele gebouwen en zorgen ervoor dat voortrekkers hun eerste realisaties van energiesoepele gebouwen kunnen verwezenlijken en/of technologische innovaties voor deze nichemarkt kunnen ontwikkelen. Bovendien stimuleren we met de opgebouwde kennis de verdere vormgeving van stabiele slimme energienetten. We dragen met deze kennis ook bij aan visievorming in het Vlaams energiebeleid.
 

Waar komt de kennis vandaan?

 
Pixii staat garant voor het verzamelen en overdragen van kennis uit binnen- en buitenland. Enerzijds heeft Pixii al heel wat kennis in huis. Pixii heeft methodes ontwikkeld om netto-nulenergiegebouwen te berekenen en te certificeren en geeft ook regelmatig advies aan steden aan gemeenten om energieneutrale gebouwen en wijken te realiseren. Daarnaast zal Pixii de komende jaren bijkomende kennis uit het buitenland vergaren door deel te nemen aan de werkgroep Energy Flexible Buildings onder auspiciën van het Internationaal Energie-Agentschap. Op deze wijze zullen onder meer kennisuitwisselingen opgebouwd worden met de projectpartners:
 
 • Aalto University en VTT Technical Research Centre of Finland (Finland);
 • Aalborg University, Danish Technological Institute, University of Southern Denmark en Technical University of Denmark (Denemarken);
 • AEE - Institute for Sustainable Technologies (Oostenrijk);
 • WTCB, VITO en KUL (België);
 • Concordia University (Canada);
 • University of Stratchclyde en Leeds Beckett University (UK),
 • European Academy of Bozen/Bolzano (Italië);
 • Technical University of Brno (Czech Republic)
 • Faculty of Science and Technology, Universidade Nova de Lisboa (Portugal);
 • University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (Zwitserland),
 • Advanced System Technology Branch of Fraunhofer IOSB, Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems en Aachen University (Duitsland);
 • International Energy Research Centre (Ireland);
 • Catalonia Institute for Energy Research (Spanje),
 • Norwegian University of Science and Technology en SINTEF (Noorwegen);
 • Saint-Gobain (Frankrijk),
 • TU Delft en TU Eindhoven (Nederland),
 • Uppsala University (Zweden).
Uiteraard werken we in dit traject ook zo veel mogelijk samen met het Vlaams Energie Agentschap en het Agentschap Ondernemen.

Wie bij Pixii?

Wouter Hilderson, Ingenieur-Architect
Senior expert
key expertise: innovatieve oplossingen voor de gebouwschil, innovatietransfer naar KMO's, kwaliteit in bouwprocessen, innovatieve businessmodellen en partner matching in het bijzonder voor renovatie 

Tel : +32 (0)3 500 89 92
E-mail: wouter.hilderson@pixii.be